วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

รายงานข่าว : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
นางสาวพัชรี ยิ่งยศ ครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นางสาวสาธิดา วังสาวดี
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี และนายกิตติพงษ์ พิกุลทอง
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

เยี่ยมเลยครับ