วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพะราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี