วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษา อวท. เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี