วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวส.1 ทุกสาขาวิชา และระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี