...............................................................

รายงานข่าว-วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN) การลง Logbook และการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์