วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องกำหนดการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-->> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องกำหนดการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2563
2.ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563