วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ขอให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-ปวช.3 ทุกสาขาวิชารับหนังตามตาราง