วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
    นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
    โดยนักเรียน นักศึกษา ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านทาง
- บัญชี : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
- เลขที่บัญชี : 0161 9239 9423
- ชื่อบัญชี : เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
        ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 -27 ตุลาคม 2564
และนำส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้กับครูที่ปรึกษา

#ครอบครัวอุ่นใจ #วิทยาลัยอุ่นจัง