วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสอนระยะสั้น รหัสวิชา 1204-1304 รายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Adobe InDesign