KBC............................................................

เลือกเรียนสายอาชีพกับวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563