วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน นักศึกษา พร้อมกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และกำหนดแผนผังอาคารเพื่อเป็นหลักฐานขอถอนสภาพการใช้ที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง