KBC............................................................

รายงานข่าว - วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จัดโครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย

รายงานข่าว - วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จัดโครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสนับสนุนค่าตำราเรียนในรายวิชาหลัก ให้แก่สถานศึกษาตามจำนวน นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี