วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู/บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี