วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลอาคารสถานที่


เขียนโดย ADMINISTRATOR | 17 กรกฏาคม 2018
POSTED IN ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ...............................................................................................................................


...............................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 ตุลาคม 2020
POSTED IN ฝ่ายบริหารทรัพยากร             
ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง


    วิทยาลัยการอาชีพระบุรี มีเนื้อที่ 102 ไร่ 2 งาน 67.1 ตารางวา

มีอาคารรวมและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด


                1. อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น 20  ห้องเรียน                          จำนวน  1  หลัง 
               2. อาคารเรียนชั้นเดียว  10 ห้องเรียน                                      จำนวน  1  หลัง
               3. โรงฝึกงาน ชั้นเดียว                                                            จำนวน  1  หลัง
               4. โรงฝึกงาน  3  ชั้น                                                               จำนวน  1  หลัง
               5. อาคารอำนวยการชั้นเดียว (ใช้เป็นห้องโสต ฯ)                   จำนวน  1  หลัง
               6. อาคารเอนกประสงค์                                                           จำนวน  1  หลัง 
               7. สนามวอลเลย์บอล                                                             จำนวน  1  สนาม
               8. โรงอาหาร                                                                          จำนวน  1 หลัง
               9. อาคารจอดรถ                                                                     จำนวน  1 หลัง 
               10.ห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ                                                จำนวน  1 ห้อง
               11. ถนนคอนกรีต                                                                    จำนวน  1 เส้น 
               12. ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตรหนา 12  เซนติเมตร           ยาว  230  เมตร
               13. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ                           จำนวน 1 ห้อง
               14. อาคารหลังคาหลุมลานอเนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ          จำนวน 1 อาคาร
                    (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)


                   
แผนผังภายในวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี พอสังเขป


อาคารพานิชยกรรมอาคารอุตสาหกรรมอาคารหลังคาหลุมลานอเนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ          จำนวน 1 อาคาร  
(กำลังดำเนินการก่อสร้าง)

 
^