วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา


หน้าหลักงานครูที่ปรึกษา เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 กรกฏาคม 2020
POSTED IN ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  • ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  • ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  • ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
  • ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมใน สถานศึกษา
  • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
  • จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ................................................................................................................................


........................................................................................................................................
หน้าหลักงานครูที่ปรึกษา เขียนโดย ADMINISTRATOR | 25 พฤศจิกายน 2020
POSTED IN ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


เอกสารงานครูที่ปรึกษา (ดาวน์โหลด)
- บันทึกข้อความรายงานผลกิจกรรมโฮมรูม
- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 5
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 5.1
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 6
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 7
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 8
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 8.1
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 8.2
​​​​​​​- แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 9
- ภาคผนวก
^