วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานทะเบียน


เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 พฤษภาคม 2019
POSTED IN ฝ่ายบริหารทรัพยากร


...................................................................................................................................

    1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

    2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

    3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน
        การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา    และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

    5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

    6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน
    การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา   เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ
    และพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

    7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
    และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอ    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
    บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

    9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียน
    แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน    ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
    เช่น การลาออก การพักการเรียน   การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ
    ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

    11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียน
    ของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงาน     และผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

    12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ
    ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็น    ไปตามระเบียบ

    13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลาย
    เอกสารตามระเบียบ

    14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

    15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

    16. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

    17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................

    1.ปฏิทินงานทะเบียน ปีการศึกษา 2561
    2.ปฏิทินงานทะเบียน ปีการศึกษา 2562
    3.ปฏิทินงานทะเบียน ปีการศึกษา 2563    1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    2. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    1.ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   2.
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   
1.ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   2.ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
...........................................................................................

เขียนโดย ADMINISTRATOR | 21 มกราคม 2021
POSTED IN ฝ่ายบริหารทรัพยากร


^