วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาการบัญชี


หลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน
   1.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี
   2.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


****************************************************************************
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : 2565
 
^