วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน
   1.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
   2.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

^