วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


หลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน
   1.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   2.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)


ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
^