วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน
   1.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   2.เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
^