ภาพกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา ศิลาศลัก วันปิยมหาราช

1
^