ภาพกิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์(อฉช.)ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

1
^