ภาพจัดการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ระ

^