วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลฯ


เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 พฤษภาคม 2018
POSTED IN ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...............................................................................................

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน     บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด     ด้วย    ระบบ    อิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

    3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น     รวม    ทั้ง    การ    พัฒนา    ศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

    4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

    6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

    7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

    8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

    9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 1 มกราคม 2020
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แบบสอบถามงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสารเทศ

...............................................................................................


ภาพการจัดอบรม ศธ.02 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

..........................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 ตุลาคม 2019
POSTED IN ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ภาพโครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ปีการศึกษา 2562 , 2563

.......................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 1 มิถุนายน 2020
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการ SERVER

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

..........................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 1 มิถุนายน 2020
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สาระสำคัญ

- คู่มือติดตั้งและใช้งาน PfSense Server  Pfsence
- วิดีโอสอน     --->> RMS+Pfsense ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้ง pfsense เพื่อใช้งานกับระบบ RMS
วิดีโอสอน     --->>การใใช้งานระบบ RMS สำหรับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานปกครอง
-
วิดีโอสอน     --->>ขั้นตอนการติตั้ง pfsense Firewall และกำหนดค่า Network Security เบื้องต้น
^