วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

ประกาศสำนักพระราชวัง งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
                                ตามที่ ศธ 0601/7162 ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ส่งสำเนาหนังสือสำนักพระราชวังที่ พว 0201.12/17746 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องงานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 มาเพื่อทราบ พร้อมลงเว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ รายละเอียดดังแนบ
http://kbc.ac.th/datas/file/1634865546.pdf

.......................................................................................................................................

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^