วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ


เขียนโดย ADMINISTRATOR | 17 กรกฏาคม 2018
POSTED IN ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 
  • ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  • ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 กุมภาพันธ์ 2018
POSTED IN ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

MOU ร่วมกับสถานประกอบการ

MOU ร่วมกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562

ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

MOU ร่วมกับ ร.ร. เพียงหลวง 15 บ้านรังแตน

กิจกรรมสะพานเชื่องโยงกับสถานศึกษาพื้นที่ไกล้เคียง ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2561

MOU ร่วมกับ ร.ร. เพียงหลวง 15 บ้านรังแตน ปีการศึกษา 2562

MOU ร่วมกับ ร.ร. เพียงหลวง 15 บ้านรังแตน

MOU ร่วมกับ ร.ร. เพียงหลวง 15 บ้านรังแตน

มอบเกี่ยรติบัตรให้กับสถานประกอบการ
เกษตรอำเภอกระบุรี ปีการศึกษา 2563

ลงนามความร่วมมือ บ.โตโยต้า กระบุรี จำกัด

ลงนามความร่วมมือปีการศึกษา 2561

ลงนามความร่วมมือ บ.มาสด้านระนองจำกัด ปีการศึกษา 2562

......................................................................................................................................................................................
 ภาพการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัทอีซูซุ ชุมพรภัณฑ์ ชุมพร จำกัด
 
 ปีการศึกษา 2561
^