Personnel

 • thumbnail

  วิเชียร บุญเตี่ยว

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

  • thumbnail

   วิเชียร บุญเตี่ยว

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

  • thumbnail

   วิเชียร บุญเตี่ยว

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

  ฝ่ายบริหาร

  • thumbnail

   วิเชียร บุญเตี่ยว

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

  • thumbnail

   นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • thumbnail

   นางอรวรรณ สังข์ทอง

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  ฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

   นางอรวรรณ สังข์ทอง

   รองผู้อำนวยการ

  ฝ่ายบริหารทรัพฯ

  • thumbnail

   นางอรวรรณ สังข์ทอง

   รองผู้อำนวยการ

  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • thumbnail

   นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์

   รองผู้อำนวยการ

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • thumbnail

   นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์

  • thumbnail

   นายชัชชัย นนทสิงห์

   หัวหน้างานฝ่ายแผนงาน

  • thumbnail

   นายยศวีร์ บุญธรรม

   หัวหน้างานความร่วมมือ

  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • thumbnail

   นางเมษา ลิ่มศิลา

   หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานการเงิน

  • thumbnail

   นางสาวธัญลักษณ์ ปรือปรัง

   ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

  • thumbnail

   นายยศวีร์ บุญธรรม

   ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และหัวหน้างานความร่วมมือ

  • thumbnail

   นางสาวปิติพัฒน์ สนพิพัฒน์

   ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานแนะแนว

  แผนกวิชาการบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวพัชรี ยิ่งยศ

   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี หัวหน้างานบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวจรัญญา บุญส่งแท้

   ครูแผนกวิชาการบัญชี หัวหน้างานสวัสดิการ

  ^