ประวัติ

ประวัติ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
    ข้อมูลสถานศึกษา ชื่อภาษาไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ชื่อภาษาอังกฤษ Kraburi Industrial and Community Education College ประวัติสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ในเบื้องต้นกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 487/2540 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 แต่งตั้งให้นายอรชุน จันทร์ นวล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยมีนายปราโมทย์ ดำทิพย์ และนายถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์ อาจารย์ 2 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน ดำเนินการเรื่องกำหนดพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ และประสานงานเรื่องงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ 2540 กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างชั่วคราว รวม 12 รายการ แล้วเสร็จบนพื้นที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 40 คน สาขาวิชาพณิชยการ จำนวน 20 คน รวม 60 คน ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอรชุน จันทร์นวล ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายปราโมทย์ ดำทิพย์ และนายถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์ ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยตามลำดับ
 
     ปัจจุบันมี นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ที่ตั้งและขนาด
    ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85110 โทรศัพท์ 0-7782-6858
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
^