ประวัติ

ประวัติ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
    ข้อมูลสถานศึกษา ชื่อภาษาไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ชื่อภาษาอังกฤษ Kraburi Industrial and Community Education College ประวัติสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ในเบื้องต้นกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 487/2540 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 แต่งตั้งให้นายอรชุน จันทร์ นวล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยมีนายปราโมทย์ ดำทิพย์ และนายถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์ อาจารย์ 2 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน ดำเนินการเรื่องกำหนดพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ และประสานงานเรื่องงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ 2540 กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างชั่วคราว รวม 12 รายการ แล้วเสร็จบนพื้นที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 40 คน สาขาวิชาพณิชยการ จำนวน 20 คน รวม 60 คน ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอรชุน จันทร์นวล ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายปราโมทย์ ดำทิพย์ และนายถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์ ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยตามลำดับ
 
     ปัจจุบันมี นายวิเชียร​ บุญเตี่ยว เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ที่ตั้งและขนาด
    ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85110 โทรศัพท์ 0-7782-6858
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
^