วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติวิทยาลัย

    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยมีนายอรชุน  จันทร์นวล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งดำเนินการเรื่องกำหนดพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ โดยประสานเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในปีงบประมาณ 2540 กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจำนวนเงิน 8 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวม  12  รายการ แล้วเสร็จบนพื้นที่ สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา  2541 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  จำนวน 40 คน สาขาวิชาพณิชยการ จำนวน 20 คน รวม 60 คน ต่อมาได้เปิด ทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขางานยานยนต์  สาขางานการบัญชีและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
    
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 นายอำนวย นวลจันทร์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ /สาขางานยานยนต์ ,ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์การบัญชี ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจและได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขางานยานยนต์, สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
    
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553 นางจำเรียง  หนูดำ  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ /สาขางานยานยนต์ ,ไฟฟ้ากำลัง, การบัญชี ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขางานยานยนต์ สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
    
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายสมนึก พุ่มขุน  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย  การอาชีพกระบุรีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ /สาขางานยานยนต์ ,ไฟฟ้ากำลัง,การบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจและได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)  สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
    
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิเชียร  บุญเตี่ยว เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ /สาขางานยานยนต์ ,ไฟฟ้ากำลัง, การบัญชี ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม จนถึงปัจจุบัน


     ขนาดเนื้อที่ ทั้งหมด  102  ไร่ 2 งาน 67.1 ตารางวา
    ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
                    ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
                     ชื่อภาษาอังกฤษ   KRABURI INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION  COLLEGE


รหัสไปรษณีย์   85110
โทรศัพท์  : 077-826-858
โทรสาร    : 077-826-858  
เว็บไซต์   : www.kbc.ac.th

แผนที่ตั้งวิทยาลัย
เนื้อที่ของสถานศึกษา     102  ไร่ 2 งาน 67.1 ตารางวา
แผนที่วิทยาลัยทางกูเกิลโครม

...................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 25 พฤษภาคม 2021
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


วิดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  แสกนที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง ------>>>


^