วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

                                            ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพ (ปวช.)
                                          
ประจำปีการศึกษา 2563
           


: ที่มา ข้อมูลจาก งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
..............................................................................................................................................................................................................................

                                      ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                                                               ประจำปีการศึกษา 2563
           


: ที่มา ข้อมูลจาก งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................................................
                                                                     
                                                                  นักเรียนนักศึกษา ที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
               

                                                              นักเรียนนักศึกษา ที่ไม่จบตามหลักสูตร ประปีการศึกษา 2562
               
               ^