วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำไปใช้ได้ถูกต้อง 

คุณธรรมอัตลักษณ์

ทักษะดี มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์ 

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
^