วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิสัยทัศน์


                    “ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  นำไปใช้ได้ถูกต้อง”


 “มุ่งมั่นจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องของตลาดแรงงาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


                    “ทักษะดี มีความรับผิดชอบ”


                      “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”


                        “ความรับผิดชอบ ความมีวินัย จิตอาสา”


              สีแดง – เหลือง
                          


                             

  1. บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
  3. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  5. ปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
  6. ส่งเสริมระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
  7. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

^