ชื่อ - นามสกุล :นายเกริกเกียรติ ใจดี
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาเครื่องกล
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเครื่องกล
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาเครื่องกล