ชื่อ - นามสกุล :นายสมยุทธ์ อุดมการไพศาล
ตำแหน่ง :หัวหน้าวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าวิชาเทคนิคพื้นฐาน