ชื่อ - นามสกุล :นางสุริยา ชาญพานิชย์
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์