ชื่อ - นามสกุล :นายกัปนาท นาก้อนทอง
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า