ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญลักษณ์ ปรือปรัง
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ